RUCH ZWIĄZKOWY EUROPEJSKICH PRACOWNIKÓW Z WYŻSZYM WYKSZTAŁCENIEM I KADR KIEROWNICZYCH

Budowanie Europy

Pracownicy z wyższym wykształceniem i kadry kierownicze uczestniczą aktywnie w budowaniu Europy poprzez odpowiedzialne zadania realizowane w przedsiębiorstwach, służbie publicznej, administracji, dzięki roli odgrywanej w społeczeństwie, a także dzięki swojej mobilności i otwartości na współpracę międzynarodową.

Europa nie musi być nieuregulowanym rynkiem. Rada Europejskich Pracowników z Wyższym Wykształceniem i Kadr Kierowniczych - EUROCADRES, uważa , że aby zapewnić zrównoważony rozwój Europy w dziedzinach: ekonomicznej, przemysłowej, społecznej, politycznej i kulturalnej niezbędne jest wzmocnienie Unii Europejskiej poprzez spójną politykę.

EUROCADRES są przeświadczone, że zakres ich odpowiedzialności nie ogranicza się do Europy. Wspierają wysiłki na rzecz zagwarantowania praw społecznych, promowania sprawiedliwszych zasad handlu z krajami rozwijającymi się i rozwiązywania problemów ich zadłużenia. Jest to niezbędne dla umożliwienia znaczącego rozwoju i wzmocnienia szans na zapewnienie pokoju na świecie.

EUROCADRES występują w imieniu europejskich pracowników z wyższym wykształceniem i kadr kierowniczych w celu:

  • wzrostu zatrudnienia w Europie;
  • zagwarantowania warunków mobilności;
  • zapewnienia uznawania dyplomów i kwalifikacji;
  • polepszenia edukacji i kształcenia przez całe życie;
  • realizowania zasady równości szans;
  • monitorowania problemów dotyczących warunków i czasu pracy;
  • wspierania negocjacji zbiorowych na wszystkich poziomach;
  • promowania europejskiego modelu zarządzania.

EUROCADRES: to aktywny i ceniony partner społeczny, zrzeszający ponad 5 milionów członków związków zawodowych spośród europejskich pracowników z wyższym wykształceniem i kadr kierowniczych.

Około 20% pracowników w Europie pełni dzisiaj funkcje kierownicze. EUROCADRES, Rada Europejskich Pracowników z Wyższym Wykształceniem i Kadr Kierowniczych, jest organizacją która ich reprezentuje. EUROCADRES są organizacją stowarzyszoną z Europejską Konfederacją Związków Zawodowych (EKZZ). EUROCADRES skupiają ponad 5 milionów pracowników z wyższym wykształceniem i kadry kierowniczej ze wszystkich sektorów przemysłu, usług publicznych i prywatnych oraz administracji.

EUROCADRES są uznanym przez Komisję Europejską europejskim partnerem społecznym. Organizacja ta opracowuje propozycje i występuje we wszystkich sprawach interesujących pracowników z wyższym wykształceniem i kadry kierownicze . Reprezentuje ich wobec różnych instytucji i organizacji. EUROCADRES uczestniczy w europejskim dialogu społecznym i negocjacjach międzysektorowych.

EUROCADRES jako instytucja wspiera inne, działające w Europie, organizacje pracowników z wyższym wykształceniem i kadr kierowniczych o bardzo zróżnicowanych strukturach. Przeprowadza analizy i studia badawcze, organizuje wymianę informacji i konferencje ułatwiające rozwój perspektywy europejskiej. Co cztery lata zwołuje swój Zjazd, który jest instancją programową.

 


Rada Europejskich Pracowników z Wyższym Wykształceniem i Kadr Kierowniczych
Boulevard du Roi Albert II, n°5
B-1210 Bruxelles
Tél : +32 2 224 0730
Fax : +32 2 224 0733
Web : www.eurocadres.eu
E.mail : secretariat@eurocadres.org