FACKFÖRENINGSRÖRELSEN FÖR EUROPEISKA CHEFER OCH SPECIALISTER

Att bygga Europa

Chefer och specialister deltar aktivt i byggandet av Europa genom det ansvar de har i företag, offentlig förvaltning och myndigheter, den roll de spelar i samhället liksom sin rörlighet och öppenhet inför internationella utbyten.

Europa ska inte vara en avreglerad marknad där man riskerar en ohämmad konkurrens. Inom rådet för europeiska chefer och specialister- EUROCADRES menar vi att det är absolut nödvändigt att stärka EU genom att föra en konsekvent politik för att garantera en balanserad utveckling av Europa inom det ekonomiska, industriella, sociala, politiska och kulturella området.

Inom EUROCADRES är vi övertygade om att vårt ansvar inte upphör vid Europas gränser. Vi stödjer de satsningar som görs för att garantera sociala rättigheter, främja rättvisare affärsvillkor för utvecklingsländer och lösa deras skuldsättningsproblem. Detta är absolut nödvändigt för att möjliggöra en signifikant utveckling och öka chanserna till fred i världen.

EUROCADRES arbetar för att:

  • främja sysselsättningen i Europa
  • garantera rättvisa villkor för rörlighet
  • säkerställa ett system för validering av betyg och kvalifikationer
  • förbättra grundutbildningen och främja ett livslångt lärande
  • bevaka arbetsvillkor och arbetstider
  • främja jämställdhet
  • underlätta kollektivavtalsförhandlingar på alla nivåer
  • främja den europeiska företagsledningsmodellen

EUROCADRES – en aktiv och erkänd part på arbetsmarknaden, som samlar över 5 miljoner chefer och specialister i Europa

I Europa är ungefär 20 % av alla anställda chefer och specialister. EUROCADRES är organisationen som representerar denna grupp. EUROCADRES är medlem i EFS (Europeiska Fackliga Samorganisationen). Inom EUROCADRES samlar vi över 5 miljoner chefer och specialister från alla sektorer i industrin, offentliga och privata företag samt myndigheter.

EU-kommissionen har erkänt EUROCADRES som part på den europeiska arbetsmarknaden. Vi utarbetar förslag och ingriper i alla frågor som berör chefer och specialister. Vi representerar gruppen gentemot institutioner och organisationer. EUROCADRES deltar i den europeiska sociala dialogen och tvärsektoriella förhandlingar.

EUROCADRES stödjer de tjänstemannaorganisationer som är aktiva i Europa. Vi genomför utredningar och studier, organiserar informationsutbyten och anordnar konferenser som underlättar utvecklingen av ett europeiskt perspektiv. Vart fjärde år sammankallas EUROCADRES kongress, som är organisationens vägledande instans.

 


RÅDET FÖR EUROPEISKA CHEFER OCH SPECIALISTER
Boulevard du Roi Albert II, n°5
B-1210 Bruxelles
Tél : +32 2 224 0730
Fax : +32 2 224 0733
Web : www.eurocadres.eu
E.mail : secretariat@eurocadres.org